CĂN CỨ LẬP QUY HOẠCH KHU DU LỊCH SINH THÁI NAM TAM ĐẢO

Tổng quan dự án Serena Valley Thanh Lanh và khu sinh thái Nam Tam Đảo

>> Serena Valley Thanh Lanh chính thức mở bán những lô đầu tiên cho các nhà đầu tư

Cơ sở pháp lý lập quy hoạch

 • Luật quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12; 
 • Luật nhà ở số 56/2005/QH11;
 • Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
 • Nghị định số 38/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị;
 • Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị;
 • Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội;
 • Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
 • Thông tư số 06/2013/TT-BXD, ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 của Bộ Xây dựng về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị;
 • Thông báo số 687-TB/TƯ  ngày 17 tháng 5 năm 2004 của thường trực tỉnh ủy về mở rộng dự án đầu tư xây dựng khu vui chơi du lịch sinh thái tại Hồ Thanh Lanh.
 • Thông báo số 1145-TB/TƯ ngày 26 tháng 4 năm 2005, ý kiến của ban thường trực tỉnh ủy về việc quy hoạch chi tiết xây dựng hạ tầng kỹ thuật và khu vui chơi Du lịch sinh thái hồ Thanh Lanh-Suối Tiên-Thác Ba.
 • Quyết định số 2098/QĐ-UBND ngày 29 tháng 7 năm 2005 của UBND tỉnh V/v phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu vui chơi du lịch sinh thái Thanh Lanh-Suối Tiên-Thác Ba tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên.
 • Quyết Định số 35/QĐ-UBND ngày 09 tháng 01 năm 2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc V/v đổi tên dự án “ Khu vui chơi du lịch sinh thái hồ Thanh Lanh-Suối Tiên-Thác Ba” của Công ty Cổ phần Nam Tam Đảo thành “Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo”;
 • Quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 25/12/2007 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo;
 • Quyết định số 948/QĐ-UBND ngày 05/04/2019 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo;
 • Các căn cứ pháp lý khác có liên quan đến đồ án;
 • Bản đồ khảo sát địa hình tỷ lệ 1/500 khu vực lập quy hoạch.

Những qui trình, qui phạm, tiêu chuẩn, quy chuẩn được áp dụng

 • Quy chuẩn xây dựng Việt Nam về Quy hoạch xây dựng QCXDVN 01:2008 – Ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008-QĐ-BXD ngày 03/04/2008 của Bộ Xây dựng; 
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia các công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị 07: 2010/BXD;
 • Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam;
 • Tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị TCXDVN 104-2007;
 • TCVN 7957-2008: Thoát nước-Mạng lưới và công trình-Tiêu chuẩn thiết kế;
 • TCN 33-2006: Cấp nước-Mạng lưới đường ống, công trình-Tiêu chuẩn thiết kế;
 • TCVN 2622-1995: Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình-Yêu cầu thiết kế;
 • Thiết kế điện theo tiêu chuẩn ngành do Bộ Công thương ban hành năm 2006;
 • TCVN 259: 2001- Tiêu chuẩn thiết kế chiếu sáng;
 • Các tiêu chuẩn thiết kế hiện hành khác.

Các nguồn tài liệu, số liệu, bản đồ

 • Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo;
 • Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu vui chơi du lịch sinh thái Thanh Lanh-Suối Tiên-Thác Ba tại xã Trung Mỹ, huyện Bình Xuyên.
 • Đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch sinh thái Nam Tam Đảo được UBND tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tại quyết định số 3950/QĐ-UBND ngày 25/12/2007. 
 • Bản đồ địa hình khảo sát tỷ lệ 1/500 phạm vi lập đồ án điều chỉnh quy hoạch.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *